COLOFON
Dovensport is een uitgaven van de
Nederlandse Bond voor Aangepast sporten,
district Dovensport

Redaktie:
Jan Faber (hoofd redakteur)
Mieneke v.d. Jagt
Lonny Speijer (verzending)

Redaktieadres:
Redaktie Dovensport
Postbus 200
3980 CE Bunnik
Teksttel: 030 65 97 380
Fax: 030 65 97 376
Email: [email protected]

Of bij spoed:
Rodinstraat 25
5623 EK Eindhoven
TT/fax: 040 24 35 972

Foto's:
Jan Faber

Drukkerij: Hoeks, Veldhoven

Oplage:
1200
Dovensport verschijnt 4 x per jaar in de
maanden maart, juni, september en
december

Abonnementen:
Dovensport wordt gratis verspreid onder de
sporters van de district Dovensport van
de NEBAS

Voor niet-leden bedraagt het
abonnementsgeld f.25,- per jaar. Dit bedrag
kan worden overgemaakt op bankrekening
31.13.00.200 van de NEBAS o.v.v.
'abonnement Dovensport'

Tarieven advertenties
Hele pag. f. 1100,-
Halve pag. f. 775,-
Kwart pag. f. 440,-
De tarieven zijn voor alle vier uitgaven per
jaargang.

Verzending:
NEBAS Bondsbureau

 

 

Inhoudsopgave
blz.3 Bestuursmededelingen
Mededelingen van het bestuur, bestuurszaken nader belicht.

blz.5 EK Tennis Oostenrijk
Nieuws over dit, voor onze selectie, zo succesvol verlopen toernooi.

blz.7 Werelddovendag
Nieuws over deze dag die tegelijk een afscheid van Effatha Voorburg is.

blz.8 Op weg naar Rome
Nieuws vanuit VCWD over de voorbereidingen op de Wereldspelen.

blz.9 Beachvolleybal
Het eerste toernooi verliep volgens de deelnemers succesvol.

blz.11 WK-Schaken in Zakopane
Nederland schitterde door afwezigheid.

blz.12 Vrijwilligersdag
Het was weer een gezellig evenement.

blz.14 De districtvergadering
Slecht opkomst, afgelast.

blz.15 De Paralympics
Nieuws over deze Spelen.

blz.17 Landelijke bijeenkomst NEBAS
Wat moeten doven ermee?

blz.18 Afdelingsnieuws
Nieuws en mededelingen uit de afdelingen.

blz.19 De sportagenda
De sportagenda voor de komende maanden.

 

Wil u lid en/of donateur worden, klik hier en vul het formulier in.

 

Sluitingsdatum:
4e nr. 2000: 10 november


Reageren inzake Blad Dovensport
E-mail: [email protected]