Verslag van de districtsraadvergadering van het CDD van NebasNsg, gehouden op

25 oktober 2003 in het trefpunt Bunnik te Bunnik

 

De presentielijst is separaat bij gesloten.

 

 

1.      Opening

Jan de Jong, voorzitter, opent de vergadering en hij heet de aanwezigen van harte welkom.

Jan Faber is dit jaar overleden en in verschillende gelegenheden werd een ��nminuut stilte gehouden. We houden nu geen stilte, maar we zijn in gedachten bij hem.

Jan de Jong verklaart de vergadering voor geopend.

 

a.      Presentielijst

In totaal zijn 40 mensen aanwezig, waarvan 16 afgevaardigden uit 11 verenigingen. Alleen de afdelingsvoorzitters hebben hierin een adviserende rol.

 

b.�� Vaststelling vergaderagenda

Toe te voegen: ingekomen stukken.

 

2.      Installatie stembureau

Elke vereniging krijgt 2 stemmen.

De afdelingsvoorzitters, Ibraham Koysoren (squash), Jeroen Jansen (volleybal) en Pieter Schiltmans (futsal) zijn beheerders van het stembureau.

 

3.      Mededelingen

1.      Tijdens het CISS-congres in Sundsvall (Zweden) in februari dit jaar heeft CISS een voorstel (ook door Nederland ingediend) aangenomen om het International Deaflympic (IDC) op te richten. De IDC staat gelijk als International Olympisch Comit� (IOC) en International Paralympisch Comit� (IPC). Op het volgende congres in 2005 zal dit voorstel verder worden uitgewerkt met o.a. statuten.

2.      De CISS heeft op 9 oktober 2002 een gesprek gehad met het IOC en IPC over de erkenning van de Deaflympics en de situatie in elke lidstaat (zoals in Nederland) qua integratie binnen de gehandicaptensport. IPC en IOC erkennen dat de zowel nationale als internationale dovensportbonden "op eigen benen" moeten staan.

3.      Van 6 t/m 15 januari 2005 hoopt Nederland deel te nemen aan de 20e Summer Deaflympic in Melbourne (Australi�). De voorbereiding voor de reis en verblijf van het Nederlandse sportploeg is door het projectteam Melbourne 2005 gestart. In dit team zitten de volgende personen: Henk van Hardeveld (voorzitter), Marten Koning (chef de mission), Jan Bloemkolk (ambtelijk secretaris) en Richard Bank (PR-medewerker).

4.      De notaris van NebasNsg zal conceptstatuten opstellen voor de oprichting van een landelijke dovensportvereniging (een vangnetvereniging), waarin alle individuele dove sporters (verspreide leden van de toenmalige KNDSB) worden ondergebracht en zolid kunnen worden van NebasNsg.

5.      Sinds mei dit jaar zijn aantal landelijke organisaties van en voor doven en slechthorenden met elkaar in gesprek om te kijken of de gezamenlijke huisvesting haalbaar is. Dovenschap is de "trekker" van dit project, waarvan meedoen: FODOK, NVVS, FOSS, Savon, NBTG, Nederlands Gebarencentrum, TC VisiNet, SBNDJ, Stichting Plotsdoven, bureau DDS. Jammer is NebasNsg - Dovensport niet in de positie om mee te gaan onderhandelen en kan slechts belangstellend toehoorder zijn.

6.      De Werelddovendag 2004 zal gehouden worden op zaterdag 25 september in Malle (Vlaanderen, Belgi�) in samenwerking met de KNDSB en de Belgische zuster-organisaties. Voor het eerst zal WDD grensoverschrijdende zijn. Ook zal de WDD een sportief karakter krijgen. Doel hiervan is samenwerking binnen de doven-gemeenschap in Nederland en Belgi� te bevorderen.

7.      Het sportgala op 14 juni in Beverwijk is succesvol verlopen. Alleen de sportverkiezing in minder mate. Het volgende sportgala zal op 5 juni 2004 worden gehouden in Zoetemeer, in samenwerking met WeZoDo.

8.      Dankzij medewerking van Liever Sportiever is het in de bedoeling dat de domein-naam www.dovensport.nl in ons bezit komt. Hoe het verder zal ontwikkelen moet nog nader besproken worden.

9.      Omdat NebasNsg - Dovensport graag wilt weten hoe de achterban de relatie met het bestuur ervaart, heeft het bestuur een enqu�te opgesteld. Deze vragenlijst zal na deze vergadering gecirculeerd worden aan de afgevaardigden, afdelingsbesturen en verenigingen. We hopen op een grote respons.

10.  Vooruitlopend op deze vragenlijst heeft NebasNsg - Dovensport een eigen nieuws-team opgezet. De bedoeling hiervan is dat er een eigen kwartaalblad komt, dit als opvolger van het ter ziele gegaan blad "Dovensport". Ook zijn wij in onderhandeling met NOS-teletekst en Woord & Gebaar om ook een "eigen" ruimte te krijgen voor berichtgeving, maar dat is allemaal afhankelijk van het resultaat van de enqu�te.

De leden van het nieuwsteam zijn: Lenny Vos, Edwine Munne en Jan van Kuijeren. Mieneke van der Jagt is bereid gevonden om ons hierin te adviseren.

11.  Door NebasNsg - Dovensport is onlangs een beleidscommissie ingesteld die de juiste plaats van Dovensport binnen NebasNsg gaat onderzoeken. In deze commissie zitten: Jan de Jong, Rob Klaassen en Wim Poort.

12.  Naar aanleiding van deze mededelingen vraagt FC Lighttown waarom deze vereniging geen eerste nummer van het nieuwsblad heeft ontvangen. Rob Klaassen antwoordt dat hij vorige jaar nummer een van dit blad naar alle verenigingen heeft gecirculeerd. Het tweede blad krijgen alle verenigingen en leden dit jaar.

 

4.      Ingekomen stukken

Er zijn twee brieven van DSV Catharijne �83 en Liever Sportiever.

1.      Brief van DSV Catharijne �83

Jan de Jong vraagt aan DSV Catharijne �83 om toelichting van zijn items over benoeming chef de mission en werkwijze regels en richtlijnen en audiogram, feitelijk is het een zaak voor de afdeling futsal. DSV Catharijne �83 komt naar voren en zij acht niet juist om via teletekst te moeten vernemen dat Marten Koning chef de mission is geworden. Vooraf was er geen sollicitatieprocedure. Jan de Jong antwoordt dat de tijdspanne te kort is en in een vergadering van de TC-bijeenkomst met afdelingsvoorzitters op 23 maart is akkoord gegaan met het benoemen van Marten Koning. De afdelingen dienen zelf door te spelen aan �eigen� verenigingen.

Punt twee is DSV Catharijne �83 niet mee eens met de werkwijze van het afdelings-bestuur futsal m.b.t. de voorbereiding internationaal futsaltoernooi op 8 november.

Jan de Jong antwoordt dat dit item niet bij deze vergadering hoort en dat deze vereniging met dit item terug moet naar het afdelingsbestuur futsal.

Punt 3 mist DSV Catharijne �83 informatie over de werkwijze van gehooronderzoek en vraagt naar redenen van dit onderzoek. Jan de Jong noemt de reden van competitie-vervalsing (horenden doen mee aan dovencompetities en dat is verboden). Deze kwestie is duidelijk via TC behandeld.

Ten laatste vraagt DSV Catharijne �83 waarom deze vereniging niet op de hoogte is gebracht van de schorsing van haar twee leden. Henk van Hardeveld legt uit hoe de schorsing is gekomen, Jan de Jong verwijst deze vereniging om contact op te nemen met het afdelingsbestuur futsal.

2.      Brief van Liever Sportiever

Deze vereniging wilt graag weten wanneer de jeugdsport zal worden gehouden. Vorig jaar heeft ze aan het bestuur een aanbod gegeven om samen te werken om deze sport te realiseren. Jan de Jong antwoordt dat Genco Anit, bestuurslid jeugd- en breedtesport, het beleid met de afdeling Zorg & Onderwijs van (NebasNsg) heeft gemaakt. Helaas heeft Genco Anit door zijn carri�reopbouw weinig tijd om deze jeugdsport verder te ontplooien.

Het bestuur heeft besloten om de jeugdsport in 2004 te realiseren. DSV Catharijne �83 repliceert dat Liever Sportiever deze zaak aan de vergadering dient te gaan toelichten en haar brief niet behandeld dient te worden.

 

5.      Goedkeuring verslag districtsraad van 2 november 2022

Doordat niemand v��r 15 oktober inhoudelijk van dit verslag heeft gereageerd, is dit verslag "als een hamerstuk" in orde bevonden. N.a.v. dit verslag zijn er geen vragen.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

6.      Presentatie CDD-werkplan en begroting 2004

In grote lijn behelst dit plan: het promoten en implementeren van breedtesportactiviteiten, het realiseren van een landelijke schoolsportdag, het opzetten van projecten voor bepaalde doelgroepen binnen Dovensport en het verbeteren en optimaliseren van de informatiebron naar buiten toe (dit laatsteheeft een functie van bruggenbouwer).

DSV Catharijne �83 wilt graag weten wie in het CDD-bestuur zit. Jan de Jong legt uit dat het bestuur op 2 bestuurslijnen functioneert: bestuurs- en sportlijn conform de structuur van NebasNsg. Om een subsidie te krijgen is een werkplan nodig. De beleidscommissie is bezig met de reorganisatie om van 2 lijnen tot ��n lijn te maken. DSV Catharijne �83 krijgt advies om voor verdere informatie aan te kloppen bij het afdelingsbestuur futsal.
BC Amstelstad vraagt waarom NebasNsg niet ziet dat wij de Deaflympic niet als topsport kunnen beschouwen. Henk van Hardeveld legt uit dat dove sporters niet in aanmerking zullen komen om A- of B status via NOC*NSF te krijgen. Bovendien hebben wij een overweging gemaakt bij het kiezen van welke koers wij moeten varen om dove sporters op een juiste en serieuze wijze hun sport te gaan stimuleren. Onze uitgangspunt is en het blijft dat wij ons beleid ten aanzien van topsport binnen Dovensport blijven hanteren. Bovendien is de Dovensport nu te vergelijken met de Special Olympic (Olympische Spelen voor verstandelijke gehandicapten). Momenteel zijn wij in onderhandeling met de Commissie Sport van NebasNsg qua limieten en normen.

Jan de Jong deelt de vergadering mee dat de Stichting LOTTO (voorheen Stichting

Nationale Sporttotalisator) officieel aan NebasNsg liet weten, dat zij de projecten van de Dovensport waar onder EKs, WK�s en Deaflympics niet meer subsidiabel zijn. Tot grote ontsteltenis van NebasNsg is de SNS in strijd gegaan met de afgesproken inspannings-verplichting tussen NebasNsg en NOC*NSF.

Het werkplan wordt goedgekeurd en vastgesteld met toevoeging dat wij aan topsport moeten werken.

 

7.      Onderscheiding van Hans Vos

Hans Johannesen, afdelingsvoorzitter schaken, komt naar voren. Hij memoreert dat een schaker 50 jaar lid is van Revanche en KNDSB. Deze schaker heeft jarenlang mee gespeeld met diverse wedstrijden. Reden hiervan wilt hij deze schaker als bondsridder benoemen. Hans Vos komt naar voren. Jan de Jong zegt dat aanvankelijk is bedoeld om hem tijdens sportgala op 14 juni te benoemen, helaas was hij verhinderd. Vandaag in deze vergadering benoemt Jan de Jong Hans Vos tot bondsridder van afdeling schaken. De vrouw van Hans Vos krijgt een fraaie boeket.

 

8.      Ledenbestand Dovensport

Het ledental van Dovensport holt de laatste jaren drastisch achteruit. We hebben ook�� weinig jeugdleden. De terugloop is deels te verklaren aan de maatschappelijke ontwikkelingen, daarnaast speelt de medische wetenschap van c.i., dat vooral op dove kinderen worden toegepast, en de komst van dove allochtonen.

Het bestuur maakt zich zorgen omdat er minder subsidie uitgekeerd zal worden op basis van aantal leden. De berekening van dit jaar is gebaseerd op het ledenaantal van het jaar 2002, omdat over het jaar 2003 nog geen definitieve opgave van ledental bij NebasNsg is binnengekomen. De verenigingen worden gevraagd om voor eind december hun leden-opgaveformulieren in te vullen.

NebasNsg heeft ons laten weten, dat er in december 2003 een definitieve opgaaf zal volgen. Dovensportverenigingen, die geen ledenopgaaf 2003 hebben ingediend, zullen op 0 worden gesteld. Een bijstelling van de organisatiekosten zal dan noodzakelijk zijn.

Deze kwestie verreist een hoge prioriteit van aandacht van het bestuur en ook van de verenigingen.

DSV Catharijne �83 zegt geheel mee eens te zijn, maar zij heeft een probleem. Haarsecretaris is 2 jaar geleden verhuisd en hij heeft een nieuwe adres doorgegeven aan het bondsbureau. Het blijkt dat het nieuwe adres door NebasNsg niet is gemuteerd en het opgenomen in het ledenbestand, het gevolg daarvan krijgt deze vereniging geen post. Rob Klaassen adviseert om contact op te nemen met het bondsbureau.

Erica Bloemkolk op persoonlijke titel zegt zich grote zorgen te maken op het ledental.

De kinderen met c.i. hebben een grote invloed om geen dovensport te bedrijven omdat ze denken dat ze niet doof zijn, maar in werkelijkheid zijn ze wel als doof iemand aangemerkt.

Punt twee is dat de sport darts in Nederland in opmars is. Een advies is gegeven om deze sport op te nemen in Dovensport, zodat het ledental groeit. Jan de Jong bedankt Erica Bloemkolk voor haar suggestie en het zal meegenomen worden naar het bestuur.

FC Lighttown heeft een contributierekening op basis van 50 leden gehad. Het klopt niet, het moet 33 leden zijn (jaren 2002 en 2003). Rob Klaassen constateert dat jammer genoeg de communicatie tussen NebasNsg en Dovensport niet optimaal is en het zal ook aangekaart worden bij NebasNsg.

 

9.      Ontwikkelingen binnen en buiten NebasNsg

De dovensportbonden in Denemarken, Finland, Itali�, Noorwegen, Oostenrijk en IJsland zijn erin geslaagd om zich los te koppelen van hun horende gehandicaptensportbond.

Zij functioneren nu als een autonome sportorganisatie van en door doven.

BC Amstelstad denkt dat het loskoppelen van NebasNsg voor Dovensport zwaar zal zijn, want er moet geldgarantie zijn. Zij oppert een idee om sponsors te zoeken. Jan de Jong antwoordt dat het een taak is van de beleidscommissie. Wij zijn bewust van de gevolgen als we van NebasNsg gaan loskoppelen.

Ook is aan ons medegedeeld dat het bestuur een beleidscommissie in het leven heeft geroepen die de juiste plaats van Dovensport binnen de NebasNsg onderzoekt.

Met enkele dovenorganisaties, zowel landelijk als regionaal, zal contact opgenomen worden om gezamenlijk op ��n lijn te komen omdat het volledig integreren binnen de gehandicaptensport voor doven niet mogelijk is.

Tot op heden ontvangt NebasNsg voor topsport vanuit de stichting Lotto een bedrag als basissubsidie en een bedrag als subsidie voor de kosten van uitzending naar EK�s en WK�s. NOC*NSF heeft er echter op aangedrongen om op basis van vergelijkbare criteria voor reguliere sporten ook voor de eigen sporttakken aan te geven welke aangemerkt kunnen worden als topsport. Het CDD heeft aan NebasNsg laten weten dat zij vindt dat Deaflympics ook niet meer aangemerkt kan worden als topsport omdat de normen en limieten voor deelname heel ver afliggen van vergelijkbare criteria in de reguliere sport. Nagenoeg alle takken van Dovensport kennen een programma met internationale deelnames en kwalificaties voor Deaflympics.

Een 13-tal sportbonden hebben een bericht van het ministerie van VWS gekregen dat zij per 1 januari 2004 voor 100% gekort zullen worden op de instellingssubsidie.

Als speciale koepelorganisatie is NebasNsg er minder slecht afgekomen, al kraakt de organisatie vanwege de opgelegde korting op 10% op projectsubsidies.

 

10.  Bestuursverkiezing en rooster

Genco Anit is recent afgetreden. Genco Anit komt naar voren en hij vertelt dat hij destijds door zijn studie ervaring van de jeugdsport heeft. De afdeling van zijn werkplek groeit hard en er wordt veel van hem gevraagd om te investeren. Vandaar zijn aftreden.

Jan de Jong bedankt Genco Anit voor zijn werk.

De rooster van het jaar van aftreden van elk CDD-bestuurslid is unaniem goedgekeurd.

De afgevaardigden kunnen zich v��r 15 oktober kandideren. Niemand heeft gereageerd.

Jan de Jong is als voorzitter bij acclamatie gekozen. Jan de Jong bedankt aanwezigen voor hun vertrouwen.

Wim Poort, bestuurslid PR, is bij acclamatie gekozen.

Henk van Hardeveld blijft aan als vice voorzitter en bestuurslid topsport.

Carmen van Hoesel is in april als 2e secretaris het bestuur komen versterken, omdat de secretaris door structuur van NebasNsg als bestuurslijn zonder ondersteuning van het bondsbureau moet functioneren. Zij is gekozen.

De stoel van het bestuurslid jeugd- en breedtesport is leeg, nu is het vacature.

BC Amstelstad vraagt of de functie van bestuurslid jeugdsport niet door een persoon qua functieomschrijving niet zwaar is. Jan de Jong zegt dat een subcommissie opgezet kan worden, terwijl het bestuurslid in het bestuur zit.

 

11.  Behandeling ingediende voorstellen

Er zijn geen voorstellen binnen gekomen.

 

13. Vaststelling datum volgende vergadering

Reguliere vergadering op zaterdag23 oktober 2004. Locatie is nog niet bekend.

 

13.  Rondvraag

Michael de Vet van DSV Catharijne �83:

1)      Hij mist het jaar- en financieel verslag. Jan de Jong antwoordt dat deze punt mee genomen wordt naar het bestuur.

2)      Hij zegt deze vereniging een actie heeft ondernomen om een schoolsportdag te organiseren, echter lukte het niet. Hij vraagt om een andere aanpak. Antwoord van Jan de Jong is dat het meegenomen wordt naar het bestuur. Actie:door het bestuurslid jeugdsport. Pirko de Looff (RDZC-Kikvors) haakt in dat het vervoer voor dove kinderen, die ver van sportlocatie wonen, zekerprobleem geeft. Henk van Hardeveld antwoordt dat deze kinderen begeleid worden en ook aan trainer van horende club, waarvan kinderen lid zijn, uitleg geven over communicatie en dovencultuur.

3)      Hij is niet mee eens met het bedrag van de bondscontributie omdat we geen sportblad meer krijgen. Bovendien staat in het blad Sport Extra heel summier over activiteiten van dovensport. Wim Poort zegt met hem mee eens te zijn, daarom is recent een redactieteam opgezet met de realisatie van een eigen sportblad, een pagina over dovensport in Sport Extra.

4)      Hij heeft in de wandelgang na de afdelingsvergadering futsal in mei van de afdeling futsal vernomen dat hij volgende jaar geen afdelingsvoorzitter mag zijn omdat hij voorzitter is van een vereniging en tevens topsporter. Pieter Schiltmans antwoordt dat hij de genoemde uitspraak van het CDD-bestuur heeft vernomen, waarbij Jan de Jong ontkennend antwoord geeft.

5)      Hij zegt dat wij in deze vergadering stukken, gerelateerd op de agendapunten 3 en 7 hebben gekregen. Waarom krijgen we het niet van tevoren? Jan de Jong antwoordt dat deze items, afhankelijk van nieuws en mededelingen, normaliter op de vergaderdag gecirculeerd wordt.

6)      Hij betreurt dat het jubileumfeest van DSV Catharijne �83 (20 jaar) op 20 oktober jl. niet door het CDD/TCD-bestuur is bezocht. Jan de Jong antwoordt dat het bestuur nooit de uitnodiging heeft ontvangen. Deze punt wordt meegenomen naar het bestuur.

7)      Hij zegt dat Huib van Niehoff jarenlang voor afdeling veldvoetbal heeft gewerkt, waarom krijgt hij geen onderscheiding. Jan de Jong antwoordt dat het clubbestuur een verzoek aan het bestuur kan indienen.

Pirko de Looffvan RDZC Kikvors:

Hij stelt voor om naast de CDD-vergadering ook TCD-vergadering te plannen op hetzelfde dag.

Jan de Jong antwoordt dat zijn voorstel meegenomen zal worden naar het bestuur. Bas Waaijers (FC South): hij haakt in dat hij miscommunicatie constateert (enkele verenigingen kwamen niet omdat ze wedstrijd hebben) en hij wilt graag goede afspraken (vergaderkalender). Jan de Jong zegt deze punt mee te nemen.

Paul Pont van BC Rotterdam:

Hij zegt dat Nett Stutt afdelingsvoorzitter bowling is en tevens bestuurslid van EDSO, dus 2 petten en hij vraagt of het een goede zaak is. Jan de Jong antwoordt dat deze punt meegenomen worden naar het bestuur.

Gerrit Westerveld (erelid):

Hij zegt dat Erica Terpstra recent voorzitter van NOC*NSF is geworden, zij heeft altijd een hart voor gehandicaptensport. Hij vraagt of het bestuur een felicitatiebrief naar haar zal sturen. Rudi van Perlstein (erelid) voegt er aan toe dat Erica Terpstra ook door internationale comit� is gekozen, dus de KNDSB haar een felicitatiebrief sturen.

Rudi van Perlstein (erelid):

Hij adviseert om folders en/of flyers van Dovensport te circuleren in dovenscholen, bibliotheken, enz. Jan de Jong zegt deze advies mee te nemen naar het bestuur.

�����������

15. Sluiting

Niets meer voor de vergadering aan de orde zijnde sluit Jan de Jong deze vergadering na een dankwoord voor eigen inbreng in deze en hij wenst iedereen een goede weekend.

 

 

Nieuwe bestuurvorm na de vergadering

Jan de Jong��������������������� voorzitter

Rob Klaassen����������������� secretaris

Henk van Hardeveld�������� vice voorzitter/bestuurslid topsport

Marco Bunck������������������� bestuurslid financi�le zaken

Carmen van Hoesel�������� 2e secretaris

Wim Poort���������������������������������� bestuurslid PR

vacant����������������������������� bestuurslid jeugd- en breedtesport

 

 

Santpoort, 31 oktober 2004/cvh