kwalificatiesysteem
Terug naar vorige pagina


Kwalificatiesysteem Summer Deaflympics '05

Het kwalificatiesysteem is opgesteld door de Technische Commissie Dovensport (TCD) van de NebasNsg.
Wat hier volgt is een samenvatting. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze versie.

Het doel van dit kwalificatiesysteem
Gebruikte terminologie
Routing kwalificatieprocedure
Kwalificatiecriteria
Organisatiestructuur
Overzicht A- en B-limieten
Uitzendingsbeleid


Het doel van dit kwalificatiesysteem:
- Het verbeteren en optimaliseren van het serieuze sportklimaat binnen de Dovensport. Het streven is om zo goed mogelijk te presteren.
- Het realiseren van de participatie van de 20e Deaflympics in Melbourne 2005 aan de hand van een goed onderbouwd kwalificatiesysteem en een van tevoren vastgesteld kwalificatietraject.

Gebruikte terminologie
Kwalificatiecriteria:
De kwalificatiecriteria zijn gebaseerd op het Kwalificatiesysteem Melbourne 2005 (dit document). Deze criteria vloeien grotendeels voort uit een door de NebasNsg ontwikkeld systeem, dat is beschreven in de nota "kwalificatiesysteem Paralympics Sydney 2000" (1998).
Het systeem is gebaseerd op de gedachte dat de afgevaardigde sporters mentaal niet alleen goed genoeg zijn om hun participatie aan de Deaflympics af te dwingen, maar ook om daar de beste finaleplaatsen te behalen en uiteindelijk de medailles.
De TCD heeft twee begrippen (A- en B-limiet) uitgewerkt, te weten:
- A-limiet:
Deze limiet is in overleg met de desbetreffende sportafdeling opgesteld en vastgelegd, en ligt in de lijn van de filosofie van de NOC*NSF en de NebasNsg. De betekenis van de A-limiet is per sporttak nauwkeurig weergegeven in een schema verderop op deze pagina.
Deze limiet dient gehaald te worden in die wedstrijden, die vooraf met de desbetreffende afdeling zijn besproken.
Na het behalen van de limiet moet, binnen twee weken, de voordracht voor selectie worden verzorgd door de desbetreffende afdeling.
- B-limiet:
Limieten, waaraan voldaan is tijdens de EK's per tak van sport.
Voor het behalen van deze limiet moet men voor de sporttakken atletiek, bowling, schieten, veldvoetbal, volleybal en zwemmen bij de eerste acht (8) geëindigd zijn. Voor de sporttakken futsal en waterpolo geldt: bij de eerste drie van Europa. Voor de sporttakken badminton, tafeltennis en tennis moet men de kwartfinales hebben gehaald.
Het behalen van deze limiet wordt meegewogen om te bepalen wie uitgezonden wordt naar de Deaflympics 2005. Zie verder het uitzendbeleid, verderop op deze pagina.

Voordracht:
Door het behalen van de A-limiet kunnen sporters door de betreffende sportafdeling worden voorgedragen voor nominatie, met een onderbouwing van hun wedstrijdprestatie en progressief vormbehoud.

Nominatie, genomineerd zijn:
Een sporter of een team kan zich nomineren (als serieus kandidaat aangewezen worden) door het behalen van de A-limiet. Het nominatievoorstel op grond van de behaalde prestaties wordt aangeleverd door de betreffende sportafdelingen. De beoordeling en besluitvorming zijn een taak van de Projectgroep Melbourne 2005 en uiteindelijk het bestuur van de TCD. Na genomineerd te zijn dient er nog wel vormbehoud getoond te worden alvorens zekerheid te verkrijgen over selectie. In augustus 2004 is het eerste besluit c.q. bericht over "genomineerden" te verwachten. Vervolgens kunnen nog enkele momenten ingepland worden om de lijst van genomineerden aan te vullen.

Vormbehoud:
De sporter en het team, die veelal door vroegtijdige geleverde prestaties genomineerd zijn, dienen in een latere fase vormbehoud te tonen. Het eerder getoonde prestatieniveau dient dus bevestigd te worden door latere prestaties (= norm van vormbehoud)

Uitzending/participatie:
Definitieve uitzending naar de Deaflympics geschied in beginsel indien de sporter achtereenvolgens voldoet aan de kwalificatie-eis (A-limiet) en het tonen van vormbehoud.
Nominatie en vormbehoud = uitzending en participatie.

terug naar boven

Routing kwalificatieprocedure
Prestatie sporter
--> Selectie voor deelname aan internationale ontmoetingen
--> Deelname aan EK en B-limiet behalen
--> Kwalificatiecriteria A-limiet behalen
--> Nominatie
--> Vormbehoud tonen
--> Voordracht opstellen / beoordelen door de TCD
--> Voordracht totale ploeg aan de Comissie Sport van de NebasNsg
--> Uitzending / participatie 20e Summer Deaflympic Games 2005 in Melbourne

Na vervulling van de voorwaarden van nominatie en vormbehoud kan het bestuur van de TCD van NebasNsg op uitzending terugkomen in het geval van bepaalde omstandigheden, w.o. onvoldoende financiële middelen, ernstige blessure, ziekte, dopinggebruik en dergelijke. Het advies hierover wordt door het projectteam Melbourne 2005 gegeven.
De verwachting is dat de totale ploeg Deaflympics 2005 in oktober 2004 officieel bekend gemaakt kan worden.

terug naar boven

Kwalificatiecriteria
Uitgangspunten:
1. De sporter die in aanmerking komt uitgezonden te worden naar de 20e Summer Deaflympics dient zich volledig op de sporttechnische-, tactische- en conditionele aspecten van zijn of haar sport te richten. De betrokkenheid op organisatorisch gebied in de vorm van het hebben van een bestuursfunctie van een sportafdeling past niet in het kader van het streven naar een juist sportklimaat. Men dient een keuze te maken tussen sporter zijn of het vervullen van een bestuurlijke functie. Tevens past het niet in het topsportbeleid dat een sporter zich op meerdere fronten (verschillende sporttakken) bezig houdt met sport. De beste tijd en prestatie is het criterium is het uitgangspunt van de TCD.
2. Het feit dat we ook binnen de Nederlandse Dovensport streven naar een juist sportklimaat betekent dat men een bepaald einddoel voor ogen heeft: de participatie aan de 20e Summer Deaflympics in 2005. Juist dit beleid is een meerjarenplan, het is dan ook ondenkbaar dat men zich pas in het laatste jaar voor de Spelen pas met sport om de beste tijd en prestatie bezig te houden.

Kwalificatie onderdelen:
Individuele sporten: atletiek, bowling, sportschieten, zwemmen. Deze individuele sporttakken zijn gericht op het behalen meetbare prestatie.
Teamsporten: veldvoetbal, volleybal (dames en heren), waterpolo. De teamsporten zijn gericht op het winnen van kwalificatiewedstrijden. Indien de CISS een definitief besluit neemt om futsal ook in het programma van de 20e Summer Deaflympics op te nemen, dan zal het kwalificatiesysteem voor deze sporttak besproken worden.
Overige sporten: badminton, tafeltennis en lawntennis. Deze sporttakken zijn gericht op het bereiken van een bepaald prestatieniveau, meestal afgezet tegen het landelijk niveau.

Limieten:
Om het einddoel te bereiken dient men een traject af te leggen om een bepaald prestatieniveau op te bouwen. Potentiële deelnemers dienen gedurende langere tijd op hoog niveau te kunnen presteren, in plaats van een eenmalige topprestatie geleverd te hebben. Vandaar dat naast een A-limiet ook een B-limiet gehanteerd wordt. Op de EK's worden de gelegenheid geboden om de B-limiet te voldoen.
Wedstrijden om de A-limiet te behalen en toetsmomenten om vormbehoud te tonen zijn onder andere:
a) internationale evenementen,
b) nationale kampioenschappen,
c) relevante doven- en/of horenden competitiewedstrijden.
Per sporttak is dit uitgewerkt en besproken met de betreffende afdeling en bondscoach(es). Zij zullen een werkplan opstellen waarmee een sporter / het team de kans krijgt om de A-limiet te behalen en daarna vormbehoud te tonen. De periode waarin de A-limiet gehaald en vormbehoud getoond moeten worden is:

1 januari 2004 tot 1 oktober 2004

- In de periode van 1 januari 2004 tot en met 15 augustus 2004 zullen één of twee meetpunten worden vastgesteld waarin vormbehoud aangetoond zal moeten worden.
- Alle geleverde prestaties en/of uitslagen met betrekking tot de A-limieten dienen via officiële uitslagen c.q. wedstrijdformulieren, binnen twee weken na het behalen van de limiet, aangeleverd te worden via de sportafdelingen bij het bestuurslid topsportaangelegenheden van de TCD.
- In oktober 2004 is het eerste besluit over de genomineerden te verwachten. Tot 1 november 2022 blijft de mogelijkheid bestaan om spelers of teams alsnog te nomineren.

De volgende sporttakken worden in de gelegenheid gesteld om het B-limiet te voldoen:
- atletiek
- sportschieten
- tafeltennis
- tennis
- voetbal (veld)
- volleybal (dames en heren)

Voor de sporttakken die hebben deelgenomen aan de EK's in 2002 is het behalen van de B-limiet niet van toepassing, gezien het feit dat het definitieve versie van het kwalificatiesysteem in 2003 tot stand is gekomen. Het gaat om de sporttakken:
- badminton
- bowling
- waterpolo
- zwemmen.

Futsal vormt een uitzondering qua het behalen van B-limiet en het definitieve besluit van de CISS dient afgewacht te worden. Ook deze sporttak zal aan de hoge eisen moeten voldoen om kans te maken op uitzending naar de 20e Summer Deaflympic Games.

terug naar boven

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is gelijk ten opzichte van de Deaflympics 2001:
Bestuur Technische Commissie Dovensport <--> Projectteam Melbourne 2005 <--> Sporttakken
Het bestuur van de Technische Commissie Dovensport informeert de Commissie Sport van NebasNsg over de gang van zaken omtrent de voorbereidingen van de sportprestaties en participatie van de ploeg naar de Deaflympics.

terug naar boven

Overzicht B- en A-limieten
Sporttak Team/Individueel B-limiet A-limiet *
Atletiek I ** Voor elk onderdeel de finale halen (eerste 8) Beste resultaat van de 6e plaats van de halve finale en 6e plaats van de finale Deaflympics 2001
Badminton I ** Kwartfinales bereiken (laatste 8)
Dubbel heren zilver Deaflympics 2001
dames: overgangsklasse
heren: 4e divisie
Bowling I ** Bij de eerste 8 eindigen van het individueel toernooi
5 mansteam zilver Deaflympics 2001
Gemiddeld geworpen pins over totaal 24 games van de individuele 6e plaats single, duo, trio en 5 mansteam
Sportschieten I Voor elk onderdeel bij de eerste 8 eindigen Punten 6e plaats van de Deafympics 2001 op alle onderdelen
Tafeltennis I Kwartfinales bereiken (laatste 8)

Dames 3e divisie
Heren 3e divisie

Tennis I / T Kwartfinales bereiken (laatste 8)
Dames single zilver Deaflympics 2001
Heren dubbel zilver Deaflympics 2001

Dames B2/C1 niveau single
Heren B1/B2 niveau single
Dames B2/C1 dubbel/mix
Heren B2/C1 dubbel/mix

Voetbal (veld) T 1e 8 EK 2003 1. Kwalificatierondes winnen
2. Niveau 4e/3e klas
Voetbal (zaal) T 1e 3 EK 2002 Niveau 1e klas
Volleybal (dames) T 1e 8 EK 2003 1. Kwalificatierondes winnen
2. Niveau promotie/regioklas
Volleybal (heren) T 1e 8 EK 2003 1. Kwalificatierondes winnen
2. Niveau promotie/regioklas
Waterpolo T 1e 3 EK 2002 Niveau 3e klas
Zwemmen I **
Voor elk onderdeel de finale halen (eerste 8)
Beste tijd van de 6e plaats van de voorronde en de 6e plaats van de finale op alle onderdelen

*) In overleg met de sportafdelingen worden wedstrijden aangewezen waarin men de kans krijgt de A-limiet te halen en vervolgens vormbehoud te tonen (lees: onderwerp A- limiet hierboven).

**) Indien men in aanmerking wilt komen voor estafette, het landenteam, kwartet, quintet of in welke vorm dan ook dient 75% van de groep de A-limiet gehaald te hebben, en de overige 25% minimaal de B-limiet.
Voor (mix) dubbel dient één persoon de A- limiet gehaald te hebben en de ander minimaal de B- limiet.

De sporters van de afdelingen atletiek, bowling, sportschieten, tafeltennis, tennis en zwemmen dienen de volgende grenslimieten te halen. Deze linieten zijn gebaseerd op de uitslagen van de 19e Summer Deaflympics 2001 te Rome:

Atletiek dames:
100 meter 13"35 Long Jump 5.06 m
200 meter 26"70 High Jump 1.45 m
400 meter 1'01"15 Triple Jump 11.10 m
800 meter 2'21"30 Pole vault 2.20 m
1500 meter 5'05"90 Shot Put 10.40 m
5000 meter 19'55"00 Discus 30.28 m
10.000 meter 39'45"00 Javelin 32.00 m
100 meter hurdles 18"00 Hammer 28.75 m
400 meter hurdles 1"10"30    

Atletiek heren:
100 meter 11"20 Long Jump 6.40 m
200 meter 22"70 High Jump 1.55 m
400 meter 49"70 Triple Jump 12.50 m
800 meter 1'56"10    
1500 meter 4'01"50 Hammer 34.95 m
5000 meter 15'33"00 Discus 34.35 m
10.000 meter 34'11"00 Javelin 48.50 m
100 meter hurdles 16"50    
400 meter hurdles 59"65 Marathon 2°58'50"
3000 m hurdles stpl. 10'29"00    

Atletiek oriëntering:
Heren   Dames  
4510 meter 34'00 3310 meter 26'45
4460 meter 36'00 2390 meter 20'15
8550 meter 1°14'00 5950 meter 1°30'15

Bowling heren:
Single 1239 pt Gemiddelde pinfall dames: 178 punten
Doubles 2347 pt Gemiddelde pinfall heren: 198 punten
Trio 3450 pt    
Five Men's Team 5441 pt    

Sportschieten:
Luchtpistool 10 meter, 60 schoten 539 punten
Snelvuurpistool 25 meter, 60 schoten 492 punten
Vrijpistool 50 meter, 60 schoten 469 punten
Klein kaliber geweer 50 meter, 60 schoten, liggend 575 punten
Klein kaliber geweer 50 meter, 3x40 schoten,
(liggend, staand + knielend)
1079 punten
Luchtgeweer 10 meter, 60 schoten 574 punten
Zwaar kaliber sportpistool 25 meter, 60 schoten 495 punten
Standaardpistool 25 meter, 60 schoten 500 punten

Zwemmen:
  Heren Dames   Heren Dames
50 meter vrij 0.25 0.29 100 meter vlinder 1.00 1.11
100 meter vrij 0.54 1.05 200 meter vlinder 2.22 2.52
200 meter vrij 2.00 2.18      
400 meter vrij 4.26 4.55 200 meter wissel 2.21 2.40
1500 meter vrij 17.55 10.37 400 meter wissel 5.02 5.48
           
100 meter rug 1.07 1.14 4x100 meter vrij 3.58 4.40
200 meter rug 2.25 2.41 4x200 meter vrij 9.10 10.20
      4x100 meter wissel 4.20 5.13

100 meter school

1.10 1.25      
200 meter school 2.32 3.04      

terug naar boven

UITZENDINGSBELEID BIJ ONVOLDOENDE FINANCIÊLE MIDDELEN:

1e keus: B-limiet --> A-limiet --> vormbehoud --> medaillekansen

2e keus: B-limiet (niet gehaald) --> A-limiet --> vormbehoud --> medaillekansen

3e keus: B-limiet (niet gehaald) --> A-limiet --> vormbehoud --> prestatie Deaflympics 2001 (medaillewinnaar)

4e keus: B-limiet --> A-limiet --> vormbehoud --> finaleplaatsen Deaflympics 2005 (1 tot en met 8).

5e keus: B-limiet (niet gehaald) --> vormbehoud --> finaleplaatsen Deaflympics 2005 (1 tot en met 8).

6e keus: B-limiet --> A-limiet --> vormbehoud.

7e keus: B-limiet (niet gehaald) --> A-limiet --> geen vormbehoud --> prestatie Deaflympics 2001 (1 tot en met 8).

8e keus: B-limiet --> A-limiet --> geen vormbehoud --> GEEN DEELNAME!

B-limiet = tijdens het EK de plaatsen 1 tot en met 8 of de kwartfinale gehaald.
De B-limieten gelden niet voor de sporttakken badminton, bowling, waterpolo en zwemmen (zie uitleg hierboven (kwalificatiecriteria, onderaan)).

 

Het bestuur van de Technische Commissie Dovensport (TCD) behoudt het recht om van het vastgestelde uitzendingsbeleid af te wijken.

Typefouten voorbehouden.

terug naar boven